תנאים והטבות נוספות לעמיתי מועדון "חבר":

 • מחירון מיוחד לעמיתי מועדון "חבר" כולל מע"מ (בשיעור 17%)*, פיתוח, השתתפות בהוצאות משפטיות (למעט שכר טרחת נוטריון בגין עריכת ייפוי הכוח), הוצאות רישום (למעט אגרות רישום כפי שיגבו במועד הרישום על ידי לשכת רישום המקרקעין), ועמלת ערבויות חוק המכר.
 • המחיר אינו כולל מס רכישה עפ"י חוק.
 • נציין, כי נכון ליום 17.1.21, רוכש דירה אשר הדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה, ואשר עונה על ההגדרות והדרישות הקבועות בחוק לעניין זה, פטור מתשלום מס רכישה ביחס לחלק מהתמורה שאינו עולה על 1,747,865 ₪**. על חלק התמורה שמעבר לסכום האמור יחול מס בשיעורים הקבועים בחוק.
 • המחירים הינם מחירי הדירות בקומה א' (אלא אם צוין אחרת ופרט לדירות המיוחדות). תוספת מחיר לכל קומה הינה 10,000 ₪ כולל מע״מ, למעט דירות מסוימות בהן תוספת המחיר גבוהה יותר.
 • המחירים צמודים למדד תשומות הבניה, כאשר מדד חודש מרץ 2021, שיפורסם ביום 14.4.2021, יהווה מדד הבסיס.
 • לדירות בנות 2, 3 ו-4 חדרים תוצמד מראש חניה תת קרקעית אחת.
 • לדירות בנות 5 ו-6 חדרים תוצמדנה מראש 2 חניות עוקבות תת קרקעיות, למעט מספר דירות להן צמודות 2 חניות תת קרקעיות בודדות.
 • לכל הדירות יוצמדו מראש מחסנים הכלולים במחיר הדירה.
 • לעמיתים שירכשו דירה במסגרת המבצע תינתן האפשרות לרכוש מערכת מיזוג אוויר המותאמת לדירה הנרכשת, כולל התקנה מלאה והנמכות גבס בהנחה בסך 6,500 ₪ ועד 11,000 ₪ כולל מע"מ (גובה ההנחה תלוי בדירה הנרכשת). רכישת מערכת המיזוג תיעשה במעמד חתימת הסכם המכר ומחיר המערכת יתווסף למחיר הדירה הנרכשת.
 • מי מהרוכשים אשר יהיה מעוניין לערוך שינויים/תוספות בדירה, יקבל הנחה בשעור של 10% על עלות השינויים שבמחירון דקל שינויי דיירים.
 • ליווי בנקאי לפרויקט יינתן ע"י בנק מזרחי טפחות. עבור כל תשלום שישלם הרוכש לחשבון הליווי, יקבל בטוחה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה-1974, בניכוי רכיב המע"מ.

* מחיר הדירות כולל מע"מ בשיעור של 17%. בכל מקרה בו יחול שינוי בשיעור המע"מ בעתיד, ישולמו כל התשלומים שמועד פירעונם יחול לאחר השינוי, עפ"י שיעור המע"מ שיחול במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

**על כל רוכש לבצע בדיקה פרטנית לבדיקת זכאותו לפטור מלא/חלקי לפי הוראות החוק.

מסלולי תשלומים מיוחדים לעמיתי מועדון "חבר"

מסלול תשלומים* קבוע:
 • 5,000 ₪ בהרשמה [בדרך של חיוב מושהה (תפיסת מסגרת אשראי) באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המועדון].
 • תשלום 15% בעת חתימת הסכם המכר (חתימה עד 14 יום מיום המכירות).
 • 10% נוספים תוך 90 יום ממועד חתימת הסכם המכר.
 • 10% נוספים תוך 180 יום ממועד חתימת הסכם המכר (בכפוף לקיום התנאים להתחלת הבניה והתנאים להעמדת המימון, כקבוע בהסכם המכר).
 • 60% נוספים ישולמו בתשלומים חצי-שנתיים שווים עד חודש לפני מועד האכלוס.
 • 5% עד שבעה ימים לפני מועד המסירה, בהתאם להודעת החברה המוכרת.

מסלול תשלומים* גמיש:

 • 5,000 ₪ בהרשמה [בדרך של חיוב מושהה (תפיסת מסגרת אשראי) באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המועדון].
 • תשלום 25% בעת חתימת הסכם המכר (חתימה עד 14 יום מיום המכירות).
 • 70% נוספים בתשלומים גמישים לפי נוחות הלקוח, לא יאוחר מעד 45 ימים לפני מועד המסירה. בנוסף להפרשי ההצמדה, תשלומים לפי סעיף זה יישאו ריבית שנתית של 1.95% (שתחושב על בסיס חודשי) החל מיום 1.8.2021, הכל כמפורט בהסכם המכר.
 • 5% עד שבעה ימים לפני מועד המסירה, בהתאם להודעת החברה המוכרת.

*לכל תשלום, עפ"י כל אחד מהמסלולים דלעיל, יתווספו הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה של חודש 3/21 שיפורסם ביום 14.4.2021, אשר יהווה מדד בסיס.

כפתור סגירת פופאפ
ההרשמה להגרלה הינה חינם, ואינה מחייבת אתכם להמשך תהליך הרכישה
כפתור - עמיתי מועדון חבר? הירשמו להגרלה
לקבלת פרטים נוספים
לחזרה של נציג